Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'obertura

L’objectiu d’aquest pla és establir els protocols de seguretat i prevenció per la reobertura del Conservatori de Cervera. Cal assegurar el compliment del dret a l’educació de la manera més rigorosa possible i garantint les màximes mesures de prevenció, seguretat i higiene.

DIMECRES 02 SETEMBRE 2020

Mesures de prevenció en espais, equipaments i serveis del centre

Neteja dels espais, desinfecció del mobiliari i ventilació

Es fa una neteja i desinfecció diària de totes les aules i instruments.
Cada professor ha de ventilar la seva aula cada hora, així com també els retoladors de la
pissarra, el pom de la porta i els instruments que calgui.
Els alumnes, un cop hagin finalitzat la seva classe, són els responsables de fer la neteja de la
seva cadira, taula, i faristol que han utilitzat.


Consideracions relacionades amb els instruments

Els instruments compartits i exposats es netegen, després de cada ús, amb el productes
específics que s’estableixen.


Servei del centre

i. Secretaria
Hi ha un aforament limitat, respectant la distància d’un metre i mig entre persones. Es disposa
de mampares per atendre el personal extern i entre els diferents ordinadors. L’ús de
mascareta i gel hidroalcohòlic és obligatori, així com també la ventilació de l’espai, cada hora.

ii. Sala de professors
Hi ja un aforament limitat, respectant la distància d’un metre i mig entre persones. La majoria
de reunions s’organitzen telemàticament. Si les reunions es fan a la sala de professors, se
segueixen els protocols de ventilació, higiene, utilització de mascareta i gel hidroalcohòlic.

iii. Aules per a concerts amb públic
Les entrades es fan d’una manera esglaonada i amb un control d’aforament. S’utilitza la mascareta i gel hidroalcohòlic per a totes les persones que estan al públic.

iv. Aules d’estudi
A cada aula, en funció dels metres quadrats, es limita l’aforament. Un cop finalitzat l’estudi cal
prendre les mesures de neteja necessàries i ventilar adequadament l’espai.

v. Zona d’espera
Reservada als/les alumnes que no viuen a Cervera i amb aforament limitat, de vuit persones,
per garantir la distància interpersonal d’un metre i mig.

vi. Material docent
Cada alumne/a porta el material indispensable per poder treballar: llibres, dossiers i material
escolar.

vii. Préstec d’instruments
Només es poden compartir instruments de percussió i pianos -amb més d’un alumne i
professor diferent-, utilitzant les mesures de prevenció i d’higiene personal de manera estricta.

Protocol d’actuació

Control de la simptomatologia

No pot assistir al centre cap persona que presenti símptomes compatibles amb la COVID 19,
així com aquelles persones que es trobin en aïllament o en període de quarantena domiciliària
per haver estat en contacte estret amb alguna persona que hagi contret la malaltia.

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID

En el cas d’una persona amb simptomatologia, el centre procedeix a actuar de la manera
següent:
● Es trasllada a l’aula Bartók, un espai separat d’ús individual.
● Es col·loca una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
al membre de l’equip directiu que es queda al seu càrrec).
● Es contacta amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o jove.
● En cas de presentar símptomes de gravetat es truca al 061.
● El centre contacta amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i -a
través seu- amb el servei de salut pública.

Fitxers adjunts